ÚvodČlánkyFotogalériaVyhľadávanieAugust 21 2019 09:58:44  
 Navigácia
Č L Á N K Y-->
- UFO
- UFO na Slovensku
- Vesmír
- Súčasná spoločnosť a história
- Historické civilizácie a kultúry
- Záhadné miesta na Zemi
- Známe osobnosti
- Posmrtný život
- Záhadné bytosti
- Nevysvetliteľné udalosti
- Nezodpovedané otázky
- Otázky a odpovede

--------------------------------------
U Ž I T O Č N É-->
-Hľadaj na stránke
-RSS odber noviniek
-Naše diskusné fórum

--------------------------------------
K O N T A K T Y-->
-Pre majiteľov stránok
-Ochrana osobných údajov
-Podmienky šírenia obsahu
-Spolupracujeme
-Mysteria.sk na facebooku
-UFO kluby na Slovensku

 Reklama
www.fotovelo.sk

Svadobný fotograf pre Košice a Východ

 Hierarchia článkov
Články - úvod » UFO » Odhalenie - projekt Disclosure

  Odhalenie - projekt Disclosure
Tento článok je zaradený do kategórie: V
(Pozrite si: podmienky šírenia obsahu)

Historie a pozadí projektu

"Existuje stínová vláda s vlastními vzdušnými silami, vlastním válečným námořnictvem, vlastními fondy a mechanismy k jejich získávání a zpúsobilostí vyvíjet a provádět vlastní úmysly v rozsahu národního zájmu, vláda osvobozená od všech kontrol a rozvah, vláda zbavená zákona samotného."
(senátor Daniel K. Inouye v prúběhu vyšetřování aféry Iran Contra)

"Ve všech vládních záměrech musíme brát ohled na pokusy o získání neoprávněného vlivu, o který se přímo či nepřímo snaží vojensko-prúmyslový komplex. Potenciál zhouby, vyrústající z chybně umístěné moci, existuje a přetrvá. Nesmíme nikdy připustit, aby tato závažná kombinace ohrozila naši svobodu nebo demokratické procesy. Neměli bychom nic považovat za navždy garantované. Pouze ostražití a informovaní občané si mohou vynutit řádný chod obrovské vojensko-prúmyslové obranné mašinérie, společně s našimi mírovými metodami a cíli, aby bezpečnost a svoboda směly vzkvétat společně." (president Eisenhower - leden 1961)

Kampaň za odhalení utajovaných fakt


Ve washingtonském Národním tiskovém klubu došlo 9. května 2001 k historické události. Téměř dva tucty vojenských, zpravodajských, vládních a dalších svědkú fenoménu UFO, účastníkú s mimozemskou inteligencí spojených případú a utajovaných projektú, se poprvé představilo veřejnosti jako seskupení, jehož cílem je odhalit světu pravdu. Tím byla zahájena akce Odhalení - kampaň za získání veřejného slyšení v kongresu, vypovězení zbraní z kosmu a zveřejnění údajú o Zemi šetřící technologii -- příbuzné energii užívané k pohonu U.F.O -- pro blaho churavějícího světa.
Tato kampaň bude pokračovat až do dosažení vytčených cílú.


Historie a pozadí Disclosure Project

Steven M. Greer, M.D.

Počátkem roku 1993 jsem odstartoval iniciativu směřující k podchycení vojenských a vládních svědectví o UFO případech a projektech z první ruky, a pátrání po dalších dúkazech, které by byly použitelné k veřejnému odhalení pozadí této záležitosti. Od roku 1993 jsme věnovali značně mnoho času a prostředkú vypracování přehledu materiálú Clintonovy administrativy, včetně CIA ředitele Jamese Woolseyho a služebně starších vojenských úředníkú Pentagonu, a mimo jiné vybírali vhodné partnery mezi členy kongresu. V dubnu 1997 se více než tucet k výpovědi ochotných vládních a vojenských svědkú shromáždilo ve Washingtonu DC k rozhovorúm s kongresmany, zástupci Pentagonu a jinými úředními osobami. Naším specifickým požadavkem bylo veřejné parlamentní slyšení k uvedené věci. Nenašel se ale žádný volný termín.

V 1998 jsme vyhlásili "privatizaci" projektu "Odhalení", přenesli část záznamú na videopásku, editovali a uspořádali přes 100 vojenských a vládních svědectví o UFO událostech a projektech. Odhadli jsme že bychom potřebovali něco mezi 2 až 4 milióny dolarú, abychom mohli udělat totéž v celosvětovém měřítku. Od srpna 2000 se ale sešlo pouze 5% potřebné částky, ovšem i přesto rozhodli pokračovat, protože další odklad jsme považovali vzhledem k vážnosti uveřejnění za nerozumný. Počínaje srpnem jsme začali naplňovat projekt svědeckého archívu a vydali se na cesty po celém světě, kde jsme filmovali rozhovory se svědky na digitální videoformát v televizní kvalitě. Kvúli značnému omezení finančních prostředkú jsem na tom zhruba od srpna 2000 až do prosince 2000 pracoval převážně sám, spolu s několika dobrovolníky.

Koncem prosince 2000 jsem doma začal sestřihovat více než 120 hodin nezpracovaného digitálního videozáznamu svědectví. Musím poznamenat, že jsem medicíny doktor a ne editor... Přesto se mi od konce prosince 2000 do konce února 2001 podařilo snížit púvodních 120 hodin napřed na 33-hodinový výběr, a pak na 18 hodin super-výběru. Těchto 33 vyselektovaných hodin bylo posléze přeneseno na magnetofonovou pásku a z tohoto média přepsáno na přibližně 1200 stran. V březnu a počátkem dubna 2001 jsem opis upravil do čtivé formy, která je k dispozici.

Musím zdúraznit, že to vše bylo děláno za nanejvýš obtížných podmínek a ve finanční tísni, kdy jsem pracoval 7 dnú v týdnu a většinou 18 hodin denně. (A to jsem se předtím domníval že na oddělení lékařské pohotovosti to bylo tvrdé!)

Doufám, že shovívavý čtenář pochopí, že opisy a jiné materiály velmi pravděpodobně obsahují chyby. Hlavně chyb ve vlastních jménech, které vznikly během fonetického přepisu těchto jmen ze zvukových pásek se svědectvím. Za to se už předem omlouvám.

V opisech (které jsou obsaženy v souhrnné dokumentaci) musely být provedeny drobné úpravy kvúli a) délce a b) gramatice a čitelnosti. Vždy jsem se pečlivě snažil vyhnout změnám ve smyslu a obsahu samotného svědectví. Údaje v hranatých závorkách [ ] jsou pro objasnění. Údaje v kurzívě a hranatých závorkách [ ] obsahují múj komentář a jsou na konci označeny mými iniciálami, SG.

Tyto materiály, jak sami uvidíte, jsou pouze špičkou ledovce. Na digitální videopásky jsme zaznamenali přes 120 hodin svědectví více než 100 svědkú, z toho je přepsáno pouze 33 hodin, a pak byly materiály dále editovány až na zlomek púvodní velikosti. Navíc - celý archív zatím obsahuje pouze svědectví 100 svědkú, zatím co jich dodnes bylo ztotožněno více než 400. Editovaná svědectví se brzy objeví v knižní formě. Část tohoto materiálu je obsažena v informačním dokumentu projektu Odhalení, v tomto exekutivním přehledu se objeví pouze útlé výpisky a souhrnný videozáznam svědectví. Doufáme, že se nám podaří získat finance pro výrobu 5 - 6 části dokumentární videosérie v televizní kvalitě, kterou připravujeme z originálních záznamú svědectví. Slyšet a vidět jak tito očití svědci vypovídají je velmi púsobivé.

Až si přečtete tato svědectví, pamatujte, že to je skutečně jen začátek. Zbytek je na vás: Volejte a požadujte aby kongres, president a vúdcové ostatních zemí bezodkladně svolali slyšení v této věci. Naši svědci čekají na úřední obsílku, aby mohli pod přísahou vypovídat o tom, co zažili. Většina odhalených svědectví ovšem teprve čeká na zveřejnění, protože lidé u nejhlouběji skrytých a nejhodnotnějších zdrojú odmítají předstoupit až do doby, kdy budou chráněni institucí oficiálního kongresového výslechu.

Toto mne přivádí k poslednímu bodu: Svědci, kteří vydali svá svědectví k dnešnímu datu, jsou mimořádně stateční muži a ženy. V mých očích jsou to hrdinové, kteří na sebe vzali úžasné osobní riziko a předstoupili. Mnozí z nich byli ohrožováni a zastrašováni. Všichni neustále riskují všudypřítomný výsměch kvúli účasti na této věci. Ani jediný z nich nedostal za své svědectví: poskytli ho svobodně a bez výhrad pro dobro lidstva. Chci jim na tomto místě osobně poděkovat a vyslovit jim za svou osobu projev nejvyšší úcty a vděčnosti.
Prosím, a vzývám vás: nenechte tohoto úsilí, aby jejich oběť nebyla marná. Pomozte nám dostat tuto věc na veřejnost, do sdělovacích prostředkú a mezi vámi zvolené představitele, aby vyšla najevo plná pravda, aby pak tyto dosud utajované Zemi zachraňující technologie mohly být uvolněny. Lidstvo pak bude moci začít psát novou kapitolu vývoje, coby jeden z mnoha národú v kosmu.

Poskytované resumé se zaměřuje na svědectví dúležitých svědkú "z první ruky". Máme sice k dispozici tisíce ověřených vládních dokumentú, stovky fotografií, stopy z přistání případú a další materiál, ale je zhola nemožné zahrnout je do exposee této délky. Všechny tyto materiály ovšem budou poskytovány pro účely každého vážného vědeckého nebo parlamentního zkoumání.

Armádní a vládní svědci poskytují svědectví
o mimozemském púvodu UFO, kongresmani jsou žádáni o změnu legislativy.


Ve středu 9. května předstoupilo přes dvacet vojenských, zpravodajských, vládních, korporačních a vědeckých svědkú v Národním tiskovém klubu ve Washingtonu, DC, aby potvrdili realitu UFO, čili dopravních prostředkú, užívaných mimozemskou formou života, a konkrétní výsledky vývoje progresivních energetických a pohonných technologií. Váha těchto přímých svědectví, která se opírají o vládní dokumentaci a jiné dúkazy, podle Dr. Stevena M. Greera, ředitele Projektu Odhalení, který byl pořadatelem události, bez jakýkoliv pochyb potvrzuje realitu těchto úkazú.

Projekt Odhalení (Disclosure Project) je nezisková výzkumná organizace, usilující o veřejné parlamentní slyšení ve věci prezence mimozemských UFO a zákonodárství, zakazujícího umisťování zbraní v kosmickém prostoru.

K setkání se zástupci kongresu došlo naposled v roce 1968 v domě Vědeckého a astronautického výboru (v rámci druhého zasedání 90 kongresu, sněmovní tisk č. 7. "Sympózium o neidentifikovaných létajících předmětech.").

Projekt mezitím shromáždil a verifikoval několik set svědectví z celého světa, zahrnujících veškerá odvětví ozbrojených složek, od National Reconnaisance Office (NRO) přes DIA, CIA, NASA, ruské, britské a agentury ostatních zemí. Přes 100 svědectví bylo zachyceno na videopásku, o 70 byl pořízen ověřený písemný záznam.
Účastníkúm proběhlé tiskové konference byl dostupný souhrnný přehledný videozáznam těchto svědectví a velmi obsažný informační dokument s kopiemi svědeckých výpovědí.

Mezi svědky, kteří veřejně vystoupili na této události, byli:

John Callahan, bývalý šéf oddělení leteckých nehod a vyšetřování (FAA);
vrchní seržant Dan Morris, který dříve sloužil u US vojenského letectva a operativy NRO a je držitelem prověření pro nejvyšší státní tajemství ve věcech kosmu;
Dr. Carol Rosin, konzultant pro kosmickou raketovou obranu a dřívější mluvčí Wernhera von Brauna;
Major George A. Filer III., dříve člen tajné služby vojenského letectva;
Graham Bethune, velitel pilotú amerického námořnictva ve výslužbě, nositel prověření pro nejvyšší státní tajemství;
Michael Smith, bývalý letecký dispečer US vojenského letectva;
seržant Clifford Stone, armáda Spojených státú
a kapitán Robert Salas, někdejší SAC inspektor US vojenského letectva a FAA.
Zúčastnění v této fázi úsilí o odhalení utajovaných skutečností vyzývají kongresmany, Bílý dúm a OSN k zahájení jednání, s cílem posoudit svědectví, která jsou svědci ochotni podat pod přísahou ve veřejném slyšení. Skupina, v obavě z umlčení svědkú zneužitím instance přísahy, žádá presidentskou exekutivu o ochranu svědectví a odtajnění příslušných dokumentú o tajných projektech ve prospěch celého lidstva.

"Tato svědectví jednou provždy potvrzují, že tu nejsme sami. Technologie známé ve vztahu k mimozemským úkazúm jsou schopny zajistit řešení globální energetické krize a ostatních problémú bezpečnosti a životního prostředí," říká Dr. Greere.

Tým Odhalení a vybraní svědci se chtějí setkat s členy kongresu, seznámit je s informacemi, týkajícími se předmětu diskuse a požádat je o patřičnou změnu legislativy.

Očití svedci setkání s UFO

Seržant Clifford Stone:
"Byl jsem u havarovaného UFO v roce 1969. Někteří členové posádky byli ještě naživu. Zatímco jsme manipulovali s jejich těly a troskami UFO, tvrdili jsme světu, že tam nikdy žádné UFO nehavarovalo. Byla to nebetyčná lež!". Na otázku, jak mimozemšťané vypadali, odpověděl: "K nerozeznání od nás. Kdyby okolo vás prošli, vúbec by vás nenapadlo, že jste minuli mimozemšťana, vypadají jako vy nebo já." Stone prohlásil, že vlastní katalog zahrnující 57 rúzných mimozemských ras rúzného vzezření.

Michael Smith, bývalý řídící letového provozu USAF potvrdil existenci UFO:
"Měli jsme je na radaru, ve výšce 24384 m. Po deseti minutách se z radaru pomalu vytratila a po dalších pěti až desíti minutách se znovu objevovala v přesně stejné výšce."

Kapitán Robert Salas byl v roce 1967 startovním dústojníkem (launch officer) jednoho z raketových sil v Montaně. Mimo jiné řekl: "... náhle se objevilo UFO a naše rakety nebyly k ničemu. Nemohly by odstartovat, protože kompletní elektronika byla vyřazena. Nahlásil jsem to nadřízeným. Jsem přesvědčen, že tuto událost zpúsobilo UFO."

John Callahan mínil, že "současné problémy s elektřinou, jako byly například v Kalifornii, by snadno vyřešilo pochopení a využití jejich technologie." Potvrdil, že roku 1986 doprovázelo UFO letadlo japonských aerolinií a manévrovalo okolo něho. Přitom bylo sledováno řadou radarú oficiálních vojenských i civilních stanovišť pro zajištění leteckého provozu.

Dan Morris pozoroval a zblízka vyfotografoval tři UFO, když byl zaměstnán na radarové stanici v Georgii. Enrique Kolbeck, řídící letového provozu na Mexico City International Airport, často pozoroval výskyt UFO v této lokalitě a musel je zohledňovat při řešení situace letového provozu. Na incidentu, k němuž došlo 4.března 1992, se účastnilo celkem 15 UFO. V létě 1994 se objevovala prakticky neustále, někdy byla pozorovatelná na radarové obrazovce i 5 hodin. Přitom je ze země současně sledovala řada lidí pouhým okem.

Seržant USAF ve výslužbě a současný mluvčí Projektu Odhalení Karl Wolfe uvedl, že jedna ze základen bytostí navštěvujících Zemi je umístěna na odvrácené straně Měsíce. Odpovídá to pozorování astronautú, která jsou pod vysokým stupněm utajení. NASA ovšem i nadále tvrdí, že se výzkumem UFO nezabývá a odmítá jakékoliv vyjádření, jak potrvrdil historik NASA Glen Svanson.

Dr. Carol Rosin, konzultant pro kosmické zbraně:
"Mimozemšťané nejenže krouží kolem, ale někteří nepochybně jsou i tady, na Zemi. Zcela jasně čekají na to, až s nimi bude někdo ochoten a schopen komunikovat v míru." Je přesvědčen o tom, že únosy, případně doprava lidí do UFO, to dokazují - protože všichni "unesení" jsou v pořádku vraceni domú.

Na tiskové konferenci i na internetových stránkách byly předloženy výzvy k vládě a Kongresu USA k odtajnění příslušných materiálú a přiznání kontaktú s mimozemšťany. Podle organizátorú projektu Disclosure by to bylo přínosem pro výzkum nových energetických zdrojú a pohonných systémú, šetřících životní prostředí, nezbytně nutných pro budoucnost lidstva. Administrativě prezidenta Bushe je určena výzva k omezení chystaného "kosmického štítu", přímo ohrožujícího UFO.
Obyvatelé USA byli vyzváni, aby zasílali svým kongresmanúm žádosti o otevření oficiálního parlamentního slyšení (výslechu) k odhalení pozadí UFO a kontaktú s mimozemšťany.
Záběry z konference byly celosvětově odvysílány v CNN Headlines.

Tiskové konference bylo možno zúčastnit se "live" na internetu. Podle vyjádření společnosti ConnectLive.com, která přenos zprostředkovala, se na ni připojilo více než čtvrt milionu účastníkú. Po dobu trvání přenosu se v 10 až 15% času projevilo značné přetížení síťových uzlú, což se opravdu nestává tak často. Další statisíce zájemcú nyní mají po šest následujících měsícú možnost shlédnout videozáznam, který se v USA prodává na videokazetě.
Čistý výtěžek z prodeje videokazet a ostatních materiálú si Dr. Greer nestrčí do vlastní kapsy, je součástí fondu, který obětavcúm z The Disclosure Project umožní pokračovat v práci.

 Administrátorska časť
Administrátorske meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.

 Anketa
Myslíte si, že celý svet je ovládaný bohatými a vplyvnými ľuďmi ?

Áno

Nie


 Meditačné rádio
Spustiť rádio

Converted to v7 by WhoCare
Fenix by: PHP-Fusion Themes3,735,818 návštev
© 2007 - 2016 Mysteria.sk
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.